App skal give beslutningsstøtte i styrehuset

Forskere på vej til Skarø og Drejø for at indhente oplysninger til beslutningsstøtte-app.

En app skal hjælpe med at sejle færgen mest muligt energieffektivt – på flest mulige ture … Naturligvis med skyldigt hensyn til sikkerhed og sejladsforhold, der altid kommer først.

 En ny app skal være med til at give navigatører på danske ø-færger beslutningsstøtte til at sejle mest muligt energieffektivt på de enkelte rejser.

- Helt konkret handler det om at udnytte den tid, der er afsat til overfarten, bedst muligt. Altså at sejle så langsomt som muligt, fordi det er mest energieffektivt. Og samtidig ankomme til tiden, naturligvis, lyder det fra Marie Lützen, forsker ved Syddansk Universitet.

Færgesekretariatet møder hende og kollegaen Søren Vinther Hansen på færgen Højestene, der sejler Svendborg-Skarø-Drejø, hvor de er i gang med forarbejdet til den nye app, som forskere på SDU, AAU samt Færgesekretariatet og Danske Maritime er ved at udvikle. 

Mindst muligt brændstof

I løbet af de sidste par år har projektet bestået i at installere udstyr, der kan læse data fra diverse instrumenter og derefter gemme data i et loggersystem ombord.

- Planen er, at data skal analyseres og føres tilbage ind i et beslutningsstøtteværktøj designet til besætningen om bord, herved kan de få hjælp til at tage de beslutninger, der gør sejladsen mest energirigtig, lyder det fra forskerne.

Færdigudviklet skal funktionen være, at navigatørerne skal kunne lægge et ønsket ETA ind, og app’en skal så kunne fortælle navigatørerne på færgerne, hvor hurtigt og hvordan de kan sejle på en række etaper af den enkelte tur – under de forhåndenværende forhold – for at bruge mindst muligt brændstof.

- Der har ikke været tradition for at måle, gemme og analysere operationsdata om bord på færgerne, og ofte sker operationerne ud fra et erfaringsgrundlag opnået gennem lokalkendskab i det område, hvor færgen sejler. Desuden er oplysninger om det aktuelle fuelforbrug samt operationsdata ikke tilgængelige for skibets besætning, og de har derfor ikke det rette beslutningsgrundlag, påpeger forskerne, der har været ombord i flere af ø-færgerne.

Højestene som eksempel

Og netop Højestene er et godt eksempel på, hvad en app kan hjælpe med:

Færgen har således siden november 2019 været udstyret med et loggersystem, og på baggrund af de loggede data er der lavet en del analyser på energiforbruget.

Færgen foretager typisk otte sejladser om dagen med yderligere afgange i sommerhalvåret (højsæson) og weekend/helligdage.

Overfartstiden for ruten er sat til 75 minutter, og for en gennemsnitsrejse vil brændstofforbruget ligge mellem 90 og 100 liter.

 Artikel fortsætter under foto:

 

Henrik

 Henrik Theisen, skipper på Højestene: Jeg vil gerne bruge app’en, når den er færdig. Men det er vigtigt, at den er brugervenlig og meget enkel at betjene, og den skal kunne ses fra styrepladsen – og ikke på en computer, der skal åbnes og logges på. Ellers får jeg ikke brugt den i en travl hverdag.

 

5 minutter giver 20 %

Ved analyse er det fundet, at for en stor del af overfarterne er rejsetiden lige under 70 minutter. Der kan være god grund til, at de fastsatte 75 minutter ikke udnyttes, f.eks. ved mange passagerer om sommeren.

- Men en stor grund er sandsynligvis, at besætningen ikke er helt sikker på sejladsforholdene og derfor gerne sætter farten lidt højere end nødvendigt, for ikke at ankomme for sent, siger Søren Vinther Hansen.

Besætningen har ikke tidligere haft mulighed for at vurdere deres forestående sejlads – det skal det nye beslutningsstøtteværktøj gerne hjælpe dem med.

- Kan de 4-5 minutter omsættes til sejlads, vil man kunne reducere gennemsnitsfarten med omkring 9 % og derved spare brændstof på en overfart i størrelsesordenen 20 %, fastslår Marie Lützen.

Tidlig varsling giver 40 %

På sejladser, hvor Skarø springes over, viser analyserne, at der kan spares ca. 40 % i brændstofforbruget. Også her ses at sejladstiden ikke udnyttes. I dag fås besked om Skarøanløb meget sent på sejladsen, dvs. sejladsen på den første del er planlagt til den lange rute, og farten er derved sat for højt. I øjeblikket foretages sejladsændringen baseret på et telefonkald – men analysen viser, at det er vigtigt med et effektivt registreringssystem, gerne med tidligt varsko.

Hensyn til vanddybder: 15 %

Færgen sejler på hver overfart igennem Højesteneløbet, et afmærket løb, hvor vanddybden er lav i forhold til skibets dybgang. På baggrund af data kombineret med beregninger kan man opstille en sammenhæng mellem farttab og vanddybde. Relationerne viser, at hvis man vil bibeholde udgangsfarten, når man sejler ind over lavt vand, vil brændstofforbruget stige betydeligt. Ved den normale servicefart omkring de 10 kn vil dette svare til en brændstofforøgelse på mere end 15 %. Dette bør medtages i planlægningen af en energieffektiv sejlads. Hvis farten sættes ned ved sejlads gennem renden, skal den være højere, når der sejles gennem sundet – den mest effektive fordeling er ikke muligt for besætningen at fastsætte uden et beslutningsstøtteværktøj.

De to forskere oplyser, at der er midler til at færdigudvikle app'en, og at de forventer, at den er klar til brug til sommer. Udviklingen foregået igennem ECOPRODIGI, der et EU støttet projekt (Interreg – Baltic Sea Region), https://ecoprodigi.eu/

 Arbejdet videreføres i de næste 9 måneder frem til efteråret 2021 under projektet EXOPRODIGI.

 

Kamma net

Kamma Sørensen, skipper på Højestene:Jeg bruger flowmeteret – det er forbruget her og nu, det kan jeg forholde mig til. Det lyder også godt med en app, der kan vise, hvor hurtigt jeg skal sejle på en given strækning, så jeg måske kan spare noget diesel.

 

RETUR TIL NYHEDSBREV