Arbejdsopgaver i Færgesekretariatet

Oversigt over løbende aktiviteter i Færgesekretariatet

Færgesekretariatets Styregruppe får på månedlig basis en rapport om de løbende opgaver i Sekretariatet. Til medlemmernes orientering er de fire første måneders indsats efter etableringen af Færgesekretariatet pr. 1. marts 2015 kort opsummeret i nedenstående oversigt.

Oversigten kan måske bruges til inspiration for medlemmerne, om hvilke opgaver Sekretariatet forhåbentlig med fordel kan medvirke til at løse.

Uddrag af opgaver marts-juni 2015:

 • etablering af kontoret hos Ærøfærgerne

 • introduktionsmøde med Ærøs borgmester og kommunaldirektør

 • interviews med formand og sekretariatsleder i Fyns Amts Avis, DR Fyn, Søfart, Maritime Danmark, Shipping Watch, Danske Kommuner, Horsens Dagblad mv.

 • præsenteret Færgesekretariatet for den tidligere erhvervs-og vækstminister, Venstres daværende næstformand og en række af Folketingets transport og ø-ordførere

 • udarbejdet forretningsorden, kommunikationsstrategi, pressemeddelelse og indlæg til det første årsmøde i Svendborg

 • drøftet forespørgsler om reservefartøjer med relevante kommuner

 • deltaget i bestyrelsesmøde med Småøernes Færgeselskaber for at fastlægge samarbejdsflader

 • drøftet fælles indkøb/standardkontrakter med Danske Maritime

 • møde med Danske Havne om fremtidigt samarbejde

 • set på forespørgsler og høringssvar omkring lovforslaget om godstilskud med kommuner, KL og Rederiforeningerne for at undgå unødigt bureaukrati

 • drøftet forslagene om godstransporttilskud og landevejsprincippet med den tidligere minister for by-og landdistrikters

 • søgt fremme af landevejsprincippet samt drøftet statslige muligheder for assistance i forbindelse med afløserfærge med en række folketingspolitikere/paneldeltagere fra de centrale partier S, RV, V og DF.

 • fået Færgesekretariatet på høringslisten for fremtidige lovforslag etc. fra Økonomi-og Indenrigsministeriet

 • møde med KL om fremtidigt samarbejde

 • afholdt møde med Bilfærgernes Rederiforening for drøftelse af løbende samarbejde

 • diverse forespørgsler om IMO forsikringskrav og vragfjernelse mv.

 • udsendt kontrakter om Færgesekretariatet fra værtskommunen Ærø til medlemskommunerne. De fleste har allerede returneret underskrevne samarbejdsaftaler

 • set på tilbud på fælles smøreolieindkøb mv. fra olieleverandør; vil blive drøftet nærmere med række overfartschefer

 • deltaget i Danske Maritimes årsmøde 2015, herunder drøftet fælles indkøb/standardkontrakter

 • undersøgt mulighederne for indkøbsamarbejde bl.a. gennem indkøbsportal

 • drøftelser med Dansk Metal/FOA om mulige fælles projekter

 • møde med Søfartens Ledere om rekruttering og overenskomstspørgsmål

 • Marstal Navigationsskole; afholdelse af dimissionstalen sommer 2015; to af de nyuddannede var direkte destineret til småfærgefarten

 • drøftelser med uddannelsesansvarlige fra Forskningsministeriet samt rekrutteringsindsatsen med Undervisningsministeriet

 • drøftet rekrutteringsudfordringer i forhold til afgang af danske officerer samt mere generelt færgetransportrapporter med analysefirmaet COWI.

 • modtaget tilbud på kursus om bl.a. rederansvar fra SIMAC (og indirekte CBS) samt om optimering af eksempelvis havneoperation fra Marstal Navigationsskole

 • for nordjyske kommuner deltaget i Folkemødet 2015, som ordstyrer for debat om færgefart og reservefærger med udvalgte folketingspolitikere.

 • session hos Dansk brandteknisk Institut, DBI tyder på at kompositmaterialer ikke indenfor overskuelig fremtid bliver et udbredt sikkerhedsgodkendt produkt til danske færger

 • igangsat fotoserie med færgebilleder (i første omgang Agersø/Omø og Endelave samt Sejerø etc.)

 • møde med Søfartsstyrelsens direktion; drøftede bl.a. dispensationsmuligheder mv. når sikkerheden er i orden

 • søgt og fået høringsgodkendelse hos Søfartsstyrelsen

 • behandlet høringssvar fra Søfartsstyrelsen om inspektion og syn af skibe

 • set på udkast til bekendtgørelse om udstyr til skibe

 • undersøgt norsk forslag om reservefærge.

 • møde med Europas Maritime Udviklingscenter og Søfartens Fremme om mulige fællesprojekter (innovation og rekruttering)

 • flere forespørgsler om anvendelse af paragraf 20-midler og revision af godsrefusion; herunder drøftelser med Departementet

 • møde om sø-assurance; eventuelt forslag til fælles forsikringstilbud

 • møder sat op med færgekonsulenter fra 4-5 relevante firmaer for at udbygge den tekniske del af Færgesekretariatets opgaver

 • accepteret rolle som moderator i forbindelse med oktobers Danish Maritime Days

 • møde aftalt med Sammenslutningen af Danske Småøer om fremtidige samarbejde

 • møder og medlemsbesøg gennemført/aftalt hos kommuner/overfarter i Slagelse, Kalundborg, Horsens, Norddjurs, Lolland, Haderslev, Struer, Faaborg/Midtfyn, Aabenraa, Svendborg og Ærø.