Månedsrapport december 2020

- 2/12 medlemsorientering om godstakstordningen

- 2/12 kvartalsrapportering til ECOPRODIGI

- 2/12 udsendt novemberrapport

- 3/12 medlemsopgave om rederansvar 

- 4/12 udarbejdet dagsorden til KL møde

- 4/12 drøftet tværfagligt samarbejde med to medlemskommuner

- 4/12 drøftelse af venlighedskurser med Marstal Navigationsskole

- 5/12 maritimt netværksmøde i Svendborg Kommune

- 5/12 tiltrædelsesmøde med nyt Styregruppemedlem, Svendborg

- 6/12 anmodet KL om overenskomstmøde

- 7/12 møde med Færgesekretariatets advokat om dokning og udbud

- 9/13 møde med journalist om klimaprofilering, Kbh

- 11/12 møde med indkøbsaftale leverandør Viking, Ærø

- 11/12 møde med kinesisk batteri leverandør for korte overfarter, Ærøskøbing

- 11/12 indkaldt til Styregruppemøde til marts i Svendborg

- 11/12 udsendt doknings/udbudsvejledning

- 12/12 fastlagt møde med Miljøstyrelsen om støtteprogrammer

- 12/12 medlemsmøde, Aalborg Kommune

- 13/12 statusmøde med forsikringsmægler, Rungsted

- 13/12 møde med afløserfærgeleverandør, Kbh

- 16/12 møde med de maritime fagforeninger om færgenavigatøruddannelsen, Søfartsstyrelsen, Korsør

- 16/12 afskedsreception for havnemester Lasse Olsen, Faaborg

- 16/12 møde med småhavne organisationen FLID, Faaborg

- 17/12 møde i Ø-Pas Partnerskabet, Kbh

- 17/12 færdiggjort Ø-barometer rapport; offentliggøres efter årsskiftet

- 19/12 dimission på Marstal Navigationsskole og møde med den nye rektor, Marstal

- 19/12 set på elevkontrakt i forhold til KL/FOA

- 19/12 udsendt invitationer til færgeseminar i Odder Kommune

- 19/12 lavet aftale om test hos medlem af uniformsleverandør

- 19/12 assisteret studerende med kritisk vinkel på Siemens batterirapport

- 19/12 drøftet færgeanalyse projekt med CBS

- 19/12 set på Ø-hop færger med værft/leverandør

- 20/12 drøftet færgeudstilling med Marstal Søfartsmuseum, Marstal

- 20/12 møde finansieringsleverandør, Kbh

- 20/12 udsendt Færgesekretariatets december månedsrapport

- 20/12 drøftet Folketingsudvalgsbesøg på Ærø ultimo januar med udvalgssekretær

Read more...

Månedsrapport januar 2020

- 6/1 hviletidsorientering til medlemmer og samarbejdspartnere

- 6/1 drøftet klima og medier med journalist

- 7/1 møde med pensionskasse om færgefinansiering, Kbh

- 8/1 fastlæggelse af sejlads fra Strynø for Folketingsudvalg

- 8/1 drøftet ECOPRODIGI projektforlængelse på tre færger med Aalborg Universitet

- 9/1 lagt hviletidsnotits på hjemmesiden mv.

- 9/1 møde med Miljøstyrelsen, Kbh

-10/1 set på høringsskrivelse om færgenavigatør uddannelsen fra Søfartsstyrelsen og konsulteret medlemskredsen

- 10/1 fastlagt dagsorden til formandsmøde med Søfartsstyrelsens direktør

- 13/1 møde om nye hviletidskrav, Kalundborg

- 14/1 møde turist-og erhvervschef samt borgmester, Ærø

- 14/1 drøftet voldgiftssag med KL

- 14/1 udsendt oversigtsskema mv. vedrørende udbud og dokning

- 15/1 udsendt godkendt referat fra sidste Styregruppemøde

- 15/1 drøftet budgetvejledning med KL

- 15/1 møde Erhvervshus Fyn, Ærøskøbing

- 16/1 drøftet aldersniveau og investeringsbehov for færger med Danske Maritime

-16/1 klimaberegninger for ø-færger med teknisk rådgiver

- 17/1 givet indlæg om ø-færgerne for Folketingets Miljøudvalg, Søby

- 20/1 ACOVEM energiprojektmøde, Marstal

- 20/1 drøftelse af færgenavigatør uddannelsen med Marstal Navigationsskole

- 21/1 udsendt Ø-barometer analysen 2019

- 21/1 møde om elevkontrakter med KL’s Overenskomstafdeling, Kbh

- 27/1 redaktionsmøde om Nyhedsbrev og Medlemsblad, Ærøskøbing

- 28/1 møde Dansk Metal om afløser/udviklingsfærgen, Kbh

- 30/1 VolvoPenta/Danfoss energioptimerings-seminar med borgmester og medlemmer, Tunøfærgen

- 30/1 middag og indlæg fra Færgesekretariatets formand for Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer, Marstal

- 31/1 studietur med Landistriktsudvalget bl.a. til el-færgen Ellen, Søby

- 31/1 Formandsmøde med KL, Kbh

Read more...

Månedsrapport oktober 2019

- 1/10 første rapport om Ø-barometeret med høje svarprocenter

- 1/10 fastlagt produktionsplan for Medlemsbladet

- 2/10 udsendt Færgesekretariatets september rapport

- 2/10 møde i Bombebøssen, Christianshavn

- 3/10 møde Ærø Kommune, Ærøskøbing

- 4/10 drøftet røgdykkercertifikater, hviletid og regelsanering med Søfartsstyrelsen

- 7/10 fastlagt regelsaneringsmøde 13/11 med Søfartsstyrelsen

- 7/10 kronik om færgeinvesteringer i fagbladet Søfart

- 8/10 budgetmøde, Ærøskøbing

- 8/10 kort møde med søforsikringsmægler, Ærø

- 9/10 interview med formanden for Landdistriktsudvalget, Christiansborg

- 10/10 Landdistriktsudvalget accepterer Færgesekretariatets Ærø-tur invitation

- 10/10 møde med Analyse & Tal om Ø-barometeret, Kbh.

- 11/10 behandlet medlemsforespørgsel om Godstakstordningen

- 15/10 medlemsmøde om færgeinvesteringer, Kbh.

- 15/10 fastlæggelse af Venlighedskursus for Slagelse Kommune

- 21/10 møde med skibsværft om ø-hop færger, Rødby

- 22/10 møde med færgerepræsentanter/Nordens Skoleskibsvenner, Kbh.

- 23/10 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Kbh.

- 24/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 drøftet ECOPRODIGI projekt med Aalborg Universitet

- 29/10 møde om den nye færgenavigatør uddannelse, Søfartsstyrelsen

- 30/10 udsendt materiale til Styregruppemødet 12/11

- 31/10 værftsmøde om Ø-hop færger, Faaborg

- 31/10 møde med proceskonsulent, Nowhuset

- 31/10 godkendt Medlemsblad til tryk og udsendelse

Read more...

Månedsrapport november 2019

- 4/11 revideret udkastet til ny færgenavigatøruddannelse

- 4/11 drøftet Godstakstordningen med Trafikstyrelsen m.fl.

- 4/11 udsendt rapport for oktober måned

- 5/11 møde med Færgesekretariatets advokat, Kbh

- 6/11 udsendt sidste Styregruppemøde materiale

- 7/11 besøg hos trykkeri med Medlemsbladet, Kolding

- 8/11 udsendt november Medlemsbladet

- 8/11 indlæg om Færgesekretariatets arbejde på Småøernes Færgeselskabers konference, Nordborg

- 11/11 Kommunekonference i regi af Sammenslutningen af Danske Småøer, Odense

- 12/11 Færgesekretariatets Styregruppemøde, Odense

- 12/11 udsendt oplæg til mødedeltagerne i Søfartsstyrelsens regelsaneringsmøde

- 13/11 regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen, Korsør

- 14/11 drøftet færgestrategi/rapport med konsulentfirma 

- 14/11 drøftet program mv. for besøg på Ærø af Landdistriktsudvalget

- 15/11 rapporteret om status for afløserfærgen til Indenrigsministeriet

- 15/11 fastlagt program mv. for fælles færgemøde i Vestsjælland

- 15/11 møde med danske færgeleverandører, Kbh.

- 17/11 sejlads med Slagelse Kommunes færger, Stigsnæs

- 18/11 udsendt spørgeskema til medlemmerne om forskningsprojekt/energisejlads

- 18/11 gennemgået høringsskrivelser med Søfartsstyrelsen

- 20/11 set på hviletidsbestemmelser med medlemmer/Søfartsstyrelsen

- 21/11 Ecoprodigi forskningsseminar, Kbh.

- 21/11 fastlagt Volvo Penta Seminar/ Optimeringsmøde for medlemmer

- 25/11 udarbejdet udkast til referat fra Styregruppemødet

- 25/11 afholdt venlighedskursus for Slagelse Kommunes færger

- 26/11 kommenteret på næsten færdige Ø-barometer rapport

- 26.-28/11 studietur om el-færgedrift med Aalborg Kommune, Norge

- 29/11 møde med færgerepræsentanter, Kbh.

- 2/12 færdiggjort doknings-og udbudsvejledning til medlemmerne

- 2/12 medlemsrådgivning om Godstakstordningen

Blandt de kommende dages møder kan nævnes 5/12 Svendborg Kommune, 6/12 Kommunernes Landsforening, 11/12 Viking og 12/12 Aalborg Kommune.

Read more...